無双直伝英信流居合

Seiza no Bu (Shoden)
Ōmori-ryū
 
·         Mae
 
·         Migi
 
·         Hidari
 
·         Ushiro
 
·         Yaegaki
 
·         Ukenagashi
 
·         Kaishaku
 
·         Tsuke komi
 
·         Tsuki kage
 
·         Oikaze
 
·         Nukiuchi
 
·         Yaegaki (Kae-Waza)
 
Tachihiza no Bu (Chūden)
Eishin-ryū
 
·         Yoko Gumo
 
·         Tora no Issoku
 
·         Inazuma
 
·         Oroshi
 
·         Uki Gumo
 
·         Iwanami
 
·         Uroko Gaeshi
 
·         Nami Gaeshi
 
·         Takiotoshi
 
·         Makkō
 
Okuiai Iwaza no Bu (Okuden)
 
·         Kasumi
 
·         Sunegakoi
 
·         Shihōgiri
 
·         Tozume
 
·         Towaki
 
·         Tanashita
 
·         Ryōzume
 
·         Torabashiri
 
Okuiai Tachiwaza no Bu (Okuden)
 
·         Yukizure
 
·         Tsuredachi
 
·         Sō Makuri
 
·         Sō Dome
 
·         Shinobu
 
·         Yukichigai
 
·         Sode Surigaeshi
 
·         Mon'iri
 
·         Kabezoe
 
·         Ukenagashi
 
·         Itomagoi Sono Ichi
 
·         Itomagoi Sono Ni
 
·         Itomagoi Sono San
 
Bangai no Bu (Okuden)
(Devised by Ōe Masamichi)
 
·         Haya Nami
 
·         Raiden
 
·         Jinrai
 
·         Shio Barai
 
Tachi Uchi no Kurai (Koryū)
 
·         Deai
 
·         Tsuke Komi
 
·         Ukenagashi
 
·         Tsuki Kage
 
·         Uke Komi
 
·         Suigetsutō
 
·         Zetsu Myōken
 
·         Doku Myōken
 
·         Shin Myōken
 
·         Uchi Komi
 
Tachi Uchi no Kurai
(Kata devised by Ōe Masamichi)
 
·         Deai
 
·         Kobushitori
 
·         Zetsumyōken
 
·         Dokumyōken
 
·         Tsubadome
 
·         Ukenagashi
 
·         Mappō
 
Tsume Ai no Kurai
 
·         Hassō
 
·         Kobushi Tori
 
·         Nami Gaeshi
 
·         Yaegaki
 
·         Uroko Gaeshi
 
·         Kurai Yurumi
 
·         Tsubame Gaeshi
 
·         Gan Seki Otoshi
 
·         Suigetsutō
 
·         Kasumi Ken
Daishō Zume
 
·         Dakizume
 
·         Koppō
 
·         Tsukadome
 
·         Kotedome
 
·         Munatori
 
·         Migifuse
 
·         Hidarifuse
 
·         Yamagatazume
 
 
 
Daishō Tachi Zume
 
·         Shimetori
 
·         Sode Surigaeshi
 
·         Tsuba Uchikaeshi
 
·         Koppōgaeshi
 
·         Tonbōgaeshi
 
·         Rankyoku
 
·         Utsuri
 
Daikendori
 
·         Muken
 
·         Suiseki
 
·         Gaiseki
 
·         Tesseki
 
·         Eigan
 
·         Eigetsu
 
·         Yamakaze
 
·         Sorihashi
 
·         Raiden
 
·         Suigetsu
 
 
 

Dai Nippon Battō Hō, Kihon
(Devised by Kōno Hyakuren )
 
·         Juntō Sono Ichi
 
·         Juntō Sono Ni
 
·         Tsuigekitō
 
·         Shatō
 
·         Shihōtō Sono Ichi
 
·         Shihōtō Sono Ni
 
·         Zantotsutō
 
 
Dai Nippon Battō Hō, Oku
(Devised by Kōno Hyakuren )
 
·         Zenteki Gyakutō
 
·         Tatekitō
 
·         Kōteki Gyakutō
 
·         Kōteki Nukiuchi
 

                                              

 

 
Make a Free Website with Yola.